نویسه جدید وبلاگ

 

ریزبارم پیام های آسمانی سال اول  ، دوم  و سوم  راهنمایی

 

 

سال اول راهنمایی

شماره درس و نمره

         درس

درس اول

 

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

     1

 

     1

   1

   1

   75/

   5/1

  1

  75/

درس نهم

 

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

     1

 

    1

   5/

   5/

    5/

    5/

   5/

  5/

 

 

سال دوم راهنمایی

شماره درس و نمره

          درس

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

   75/

 

  5/

  25/1

    1

   5/1

   5/1

  5/

   1

درس نهم

 

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

    75/

 

   5/

   5/

  5/

  75/

   75/ 

  75/

  5/

 

 

سال سوم راهنمایی

شماره درس و نمره

          درس

درس اول

 

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

   5/

 

  75/

   1

     1

    5/1

  5/1

  75/

    1

درس نهم

 

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

    75/

 

   5/

  5/ 

    75/

    5/

   5/

   75/

  75/

گروه آموزشی  :  بهروز فیض ا له زاده                 محاسبه نمره نوبت اول :

ارزشیابی 20 = 8 نمره پایانی + مستمر12

محاسبه نمره نوبت دوم :

20  = ( 5 نمره ازدرس  9 تا 16+ 3 نمره ازدرس 1 تا 8 ) +12 نمره مستمر

 


نویسه جدید وبلاگ

 

ریزبارم پیام های آسمانی سال اول  ، دوم  و سوم  راهنمایی

 

 

سال اول راهنمایی

شماره درس و نمره

         درس

درس اول

 

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

     1

 

     1

   1

   1

   75/

   5/1

  1

  75/

درس نهم

 

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

     1

 

    1

   5/

   5/

    5/

    5/

   5/

  5/

 

 

سال دوم راهنمایی

شماره درس و نمره

          درس

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

   75/

 

  5/

  25/1

    1

   5/1

   5/1

  5/

   1

درس نهم

 

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

    75/

 

   5/

   5/

  5/

  75/

   75/ 

  75/

  5/

 

 

سال سوم راهنمایی

شماره درس و نمره

          درس

درس اول

 

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

   5/

 

  75/

   1

     1

    5/1

  5/1

  75/

    1

درس نهم

 

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

    75/

 

   5/

  5/ 

    75/

    5/

   5/

   75/

  75/

گروه آموزشی  :  بهروز فیض ا له زاده                 محاسبه نمره نوبت اول :

ارزشیابی 20 = 8 نمره پایانی + مستمر12

محاسبه نمره نوبت دوم :

20  = ( 5 نمره ازدرس  9 تا 16+ 3 نمره ازدرس 1 تا 8 ) +12 نمره مستمر

 


گزارش تخلف
بعدی